026 34 24 00 10   -   026 34 46 45 55              Info@language-ac.com                Safir_Sefarat_Academy
  

چنانچه زبان آموزان به هر عنوان در تاریخ مقرر نتوانند در امتحانات میان ترم یا پایان ترم حضور پیدا کنند و یا نمرات قبولی را دریافت ننمایند، مشروط لحاظ می گردند . لذا  با دریافت قبض امتحان مجدد و تنها یکبار در طول ترم، می توانند در آزمون مجدداً شرکت نمایند.

 

زبان آموزان توجه فرمایند ثبت نام در آزمونهای آزمایشی (IELTS-iBT-MSRT-TOLIMO-EPT-GRE) فقط بصورت حضوری انجام می گردد.