شروع ترم تابستان

ترم تابستان

شروع تمام دوره های آکادمیک: روزهای زوج : شنبه 4 تیرماه

                                                                                 روزهای فرد یکشنبه 5 تیر ماه

1401/04/18
: 7 : 1